• Contact

  Stichting Audioproducenten (STAP)
  Postbus 12040
  1100 AA Amsterdam
  T: 020 311 60 10
  info@stichtingstap.nl

 • Klachten

  A. Klachten over de uitvoering en/of hoogte van de uitkering kunnen worden ingediend bij het bestuur
  van STAP.

  B. Indien u een klacht heeft over STAP en/of de door haar verrichte (administratieve) werkzaamheden,
  dan kunt u een brief sturen aan:

  STAP | Postbus 12040 | 1100 AA AMSTERDAM
  Of per e-mail aan: info@stichtingstap.nl

  C. In de brief of e-mail dient u minimaal de volgende gegevens te vermelden:
  – uw naam en adresgegevens;
  – een duidelijke omschrijving van uw klacht;
  – eventuele stukken waarmee u uw klacht kunt onderbouwen;
  – indien een klacht (mede) betrekking heeft op een derde, de NAW-gegevens van die derde.

  D. De klager wordt door het bestuur ten minste één keer in de gelegenheid gesteld om mondeling of schriftelijk op de klacht te reageren, en zal een schriftelijk verslag van de behandeling van de klacht ontvangen. Het bestuur kan besluiten getuigen en deskundigen te horen. De klacht wordt beoordeeld naar Nederlands recht en het bestuur is vrij in haar bewijswaardering, beslist bij meerderheid van stemmen, dient haar uitspraak naar behoren te motiveren en vermeldt tenminste de feiten en bewijsstukken. Indien de klacht (gedeeltelijk) ongegrond wordt verklaard, kan het bestuur beslissen dat klager (een deel van) de kosten van de behandeling van de klacht moet betalen.

  E. STAP stuurt u na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging. STAP streeft er naar om uw klacht binnen een maand af te handelen.

  F. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. De geschillenbeslechting is in handen van de Sena Geschillencommissie. Is uw klacht niet binnen de gestelde termijn afgehandeld of bent u van mening dat de klacht niet naar behoren is behandeld, dan kunt u een brief sturen aan de Sena Geschillencommissie onder vermelding van STAP. Dit dient te geschieden binnen drie maanden nadat de betreffende termijn is verstreken. Betreffende brief kunt u sturen naar: Secretariaat Sena Geschillencommissie, Postbus 113, 1200 AC Hilversum. De Geschillencommissie beslist bij wege van bindend advies, tenzij één van de partijen binnen een maand na indiening van het verzoek, de voorkeur aangeeft om het geschil door de rechter te laten beslechten. Voor meer informatie over de Sena Geschillencommissie verwijzen wij u naar https://sena.nl/nl/muziekmakers/feedback/klacht/klacht/ik-heb-een-klacht/ik-wil-een-klacht/ik-wil-een-klacht/ik-wil-een-klacht/commentaar-indienen.