Aangeslotenen

Marktaandeel uitgangspunt

De verdeling geschiedt op basis van marktaandeel. Om het marktaandeel te berekenen dienen maatschappijen jaarlijks de omzet exclusief BTW, minus exporten (gefactureerd aan het buitenland), minus de omzet uit aan andere producenten en exporteurs geleverde producten op te geven. De totale markt wordt berekend op grond van de door de industrie verstrekte gegevens in combinatie met marktonderzoek. De omzetopgaven dienen door accountants te zijn goedgekeurd. Dowload hier een voorbeeld accountantsverklaring. U kunt hier de omzetopgaveformulieren voor 2020 en 2019 downloaden.

Vertegenwoordigers van rechthebbenden

Een verdeling op basis van marktaandeel is alleen mogelijk als dubbeltellingen worden voorkomen. Daarom wordt de netto gefactureerde omzet binnen Nederland als uitgangspunt genomen. Degene die deze omzet factureert geldt als betaaladres bij de verdeling. Dat kan dus ook een vertegenwoordiger van de oorspronkelijke producent zijn. Die vertegenwoordiger zal op grond van het contract met de oorspronkelijke producent de gelden moeten doorbetalen aan die producent. Om te voorkomen dat parallelimport een verstorend effect op de verdeling heeft wordt bij ‘buitenlands gereed product’ alleen aan de importeur betaald als er sprake is van een contractuele vertegenwoordiging.

Track- en productlicenties

Het is uiteraard nauwelijks mogelijk om op het niveau van track-licentieovereenkomsten het desbetreffende marktaandeel te berekenen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij compilaties. In dergelijke gevallen wordt uitgekeerd aan de licentienemer, die vervolgens een percentage van de STAP-uitkering aan de licentiegever zou moeten doorbetalen. Contractpartijen doen er dus verstandig aan om in de licentieovereenkomst vast te leggen op welke manier de STAP-uitkering in de licentieroyalties is verdisconteerd.

De uitbetaling

Stichtingen de Thuiskopie en Leenrecht verdelen in de eerste helft van het jaar. STAP stelt zich ten doel om uiterlijk zes maanden nadat de gelden ontvangen zijn tot individuele uitkering over te gaan. Van de verdeelbare som wordt een beperkt deel apart gehouden voor onvoorziene claims. Deze gelden worden conform de repartiereglementen van Stichting de Thuiskopie en Leenrecht op een later moment aan het dan te verdelen geld toegevoegd. Kosten van verdeling worden eveneens ingehouden.

Contact

Stichting STAP
(St. Thuiskopievergoeding Audioproducenten)

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

T: 020 311 60 10