Stichting Audioproducenten (STAP) is de collectieve beheersorganisatie (CBO) voor muziekproducenten, die vergoedingen ontvangt van onder meer Stichting De Thuiskopie en Stichting Leenrecht, maar ook van aanbieders van VOD diensten en van muziekzenders die videoclips uitzenden. STAP heeft als CBO geen winstoogmerk en zorgt voor een efficiënte verdeling van geïncasseerde gelden ten behoeve van muziekproducenten.
 • Welkom bij STAP

  Producenten van geluidsdragers (of hun vertegenwoordigers) hebben recht op een vergoeding die wordt geheven over blanco- beeld en geluidsdragers in verband met daarop vastleggen van producties door particulieren voor eigen oefening, studie of gebruik. De incasso en verdeling van die zogenaamde thuiskopievergoeding wordt gedaan door Stichting de Thuiskopie. Stichting de Thuiskopie doet dat conform een door de minister van justitie goedgekeurd reglement. Dat reglement bepaalt dat de thuiskopievergoeding die producenten van geluidsdragers (of hun vertegenwoordigers) toekomt, ter nadere verdeling wordt uitgekeerd aan de Stichting Audioproducenten (STAP).

  Producenten van geluidsdragers (of hun vertegenwoordigers) hebben ook recht op een vergoeding voor het uitlenen van geluidsdragers. Dat heet de leenrechtvergoeding. De incasso en verdeling van de leenrechtvergoeding wordt gedaan door de Stichting Leenrecht. Stichting Leenrecht doet dat ook conform een door de minister van Justitie goedgekeurd reglement. Dat regelement bepaalt dat de leenrechtvergoeding die producenten van geluidsdragers (of hun vertegenwoordigers) toekomt, ook ter nadere verdeling wordt uitgekeerd aan STAP.

 • Stichting

  Stichting Audioproducenten (STAP) vertegenwoordigt producenten van geluidsdragers bij de verdeling van de thuiskopie- en leenrechtvergoedingen.

  Conform de statuten bestaat het bestuur van de stichting uit tenminste drie leden. Ze worden benoemd door NVPI Audio. In geval van aanpassing(en) van statuten en/of reglementen en in geval van nieuwe statuten en/of reglementen, zodra deze zijn vastgesteld en gereed voor verspreiding, zal STAP de aangesloten rechthebbenden daarvan binnen een maand per post en/of e-mail op de hoogte stellen. De administratie van de stichting wordt gevoerd door NVPI.

  STAP is aangesloten bij VOI©E. VOI©E fungeert namens de cbo’s als aanspreekpunt voor vragen over de collectieve uitoefening van het auteursrecht en naburige rechten. Daarnaast vervult VOI©E de functie van meldpunt voor kritiek of klachten. Alle cbo’s die in Nederland actief zijn, zijn lid van VOI©E. Meer informatie over de thuiskopievergoeding vindt u bij de Stichting Thuiskopie.

  STAP mag het CBO-keurmerk voor het toepassingsgebied beheer regelingen voor de verdeling van thuiskopie- en leenrechtvergoedingen voeren.

 • Raad van Toezicht
  Cees van Steijn (onafhankelijke voorzitter)
  Caroline Zegers (onafhankelijk financieel specialist)
  Berry van Sandwijk
  Niek van den Hoven
  Michiel ten Veen

  Bestuurder
  Peter Boertje

  Management Financiële Dienstverlening
  Jolanda Loman

  Juridische Zaken
  Martijn Schok

 • Verdeling

  Stichting Audioproducenten (STAP) verdeelt de binnenkomende gelden volgens zogenaamde repartitiereglementen. Er zijn er twee. Eén voor het thuiskopiegeld en één voor het leenrechtgeld.

  U kunt het reglement voor de verdeling van de thuiskopiegelden hier downloaden.
  Het reglement voor de leenrechtgelden vindt u hier.

  De gelden worden verdeeld aan producenten van geluidsdragers (of hun vertegenwoordigers) op basis van marktaandeel. Zij sluiten daartoe een administratieovereenkomst af met STAP. Voor het aangaan van een dergelijke overeenkomst kunt u contact opnemen met STAP.

  Verantwoording

  Stichting Audioproducenten doet jaarlijks verslag aan de besturen van de Stichtingen de Thuiskopie en Leenrecht van de resultaten van verdeling. Dat gebeurt door middel van een door accountants goedgekeurd jaarverslag.
  Hier vindt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren:

  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016